Brygga gårdsväg 14 178 31 Ekerö

08 – 564 108 50

Klimat
Kontakta oss

Klimat

Säsongen 2011-2012 utökade vi på Alverbäcks vårt miljöarbete genom att klimatkompensera för hela tulpandrivningen, från lök till butik.

En livscykelanalys har genomförts för att kartlägga hela produktionskedjans utsläpp av klimatgaser. Vilka kompenseras genom trädplantering i Afrika, som inte bara fungerar som en kolsänka utan bidrar även till landskapsutveckling.

Först i Sverige med klimatkompensering
Vi är först i Sverige med att klimatkompensera för prydnadsväxter.

Vi klimatkompenserar för tulpanodlingen från lök till butik

Arbetet med att minska vår klimatpåverkan pågår ständigt, men hur man än gör så blir det alltid en viss påverkan på miljön. Därför har vi bestämt oss för att klimatkompensera för tulpanodlingen från lök till butik som ett extra steg i miljöarbetet, tulpanerna blir koldioxidneutrala.

Inför klimatkompensering tog vi hjälp av en konsult som gjorde en klimatinventering över hela produktionskedjan som också inkluderar våra leverantörer.
Inventeringen ger oss inte bara en siffra på hur mycket koldioxidekvivalenter som vi behöver kompensera. Den hjälper oss också att lägga fokus på rätt ställe i vårt fortsatta arbete med att minska koldioxidavtrycket.

Bakom klimatkompenseringen ligger ett gediget förarbete där konsultfirman (Cascada) har titta på tulpanernas klimatpåverkan från odlingen på fälten i Holland, lagring, transporter och drivning i växthusen på Ekerö inklusive transport till butik. Även allt emballage är inkluderat i utredningen.

Klimatkompenserade tulpaner

Vi klimatkompenserar för hela vår odling av tulpaner inklusive transporter och den belastning som uppstår hos våra leverantörer av tulpanlök.

Klimatkompensering genom Vi-skogen

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. Genom projektet får bönder kunskap i trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som dom sedan kan implementera på sina egna gårdar. Metoderna återför organiskt material till odlingsmarkerna vilket bidrar till ökade skördar, som i sin tur ökar familjernas intäkter. Genom projektet förbättras även jordens vattenhållande kapacitet och binder den näringsrika jorden, vilket ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Metoden för trädplantering tillsammans med grödor kallas Agroforestry. Vi-skogens arbete spelar också en viktig roll i att minska förlusten av biologisk mångfald. Projektet är certifierat enligt den globalt erkända standarden Verified Carbon Standard, och når ca 30 000 bönder

Samarbetspartners

 

Klimatkompenseringen sker med VI-skogen, som planterar träd genom sina agroforestry projekt kring östra Afrika.

Träden binder koldioxid från atmosfären via fotosyntesen samt motverkar erosionsproblem. Träden förbättrar det lokala klimatet och ökar tillgången på vatten i marken vilket gör att andelen obrukbar mark minskas.
Träden bidrar även till att människor blir mindre sårbara för klimatförändringar, nya odlingar har större chans att klara sig under extrema väderförhållanden som torka och översvämningar.

Agroforestry innebär samplantering av träd och grödor i kombination med boskapsskötsel för att skapa en hållbar utveckling. Ett av Vi-skogens främsta mål är att minska fattigdomen och skapa en hållbar miljö. Detta uppnås genom att bönderna utbildas i hur de använder marken på bästa sätt. Samplantering av träd och grödor förbättrar produktionen och säkerställer familjernas försörjning.

Vi- skogen förespråkar bara plantering av träd som har en positiv inverkan på miljön och som passar in i de lokala klimatområdena. När träd dör eller avverkas planteras det nya.
Certifieringen bygger på PlanVivo, ett system som garanterar att en bestämd mängd kol binds.
Det säkerställer en socialt och ekologiskt hållbar utveckling både för småbrukarna och naturområdet. Certifieringen utförs av en oberoende organisation.